Irkoy Meešennoo Tiiraa (cawyan)

Bibiloo manʼti kala Irkoy Meešennoo. A zamnandi zamna hinka : ijinaa ti « Amaana Žeenaa », ihinkantoo ti « Amaana Taagaa ».

Amaana Žeenaa Tiiraa ra, ašariyaa (Tawrat) no Irkoy nʼa noo Izirayel izey se. A na takaa cebe i se kaŋ nda i ga hima ka dira nga fondaa ra. A nʼi noo mo allaahidu kaŋ nga ga hallasikaw noo kaŋ ga aduɲɲa borey kul hallasi ngi zunubey ra. Tiiraa woo, citaabu waranza cindi yagga (39) bara a ra. Affooyaŋ berandi Soŋay šenni ra, goyoo goo ma koy nda jine.

Amaana Taagaa Tiiraa (Linžiloo) si šelaŋ ir se kala amaanaa kaŋ Irkoy nʼa tee gandawey kul bande. Irkoy ga bayrandi a ra kaŋ boro kul kaŋ naanay Isa Almasihu sanda nga Koyoo nda nga Hallasikaa, nga ga boraa hallasi. Tiiraa woo, citaabu waranka cindi iyye (27) bara a ra.

Taka boobo ga bara kaŋ nda war ga hin ka Bibiloo caw soŋay šenni ra :

1. Internetoo ga.

2. Ka Porogaram Songoy Bibiloo​ zumandi.

3. Ka Bible en Songoy de Gao zumandi sanda appli Android Google Play Store ga. Woo ra, war ga hin ka Amaana Žeenaa citaabuyaŋ nda Amaana Taagaa kul caw, war ga hin ka haŋajer mo Amaana Taagaa kul se.

4. Nongey kaŋ ra citaabey dayandi.

5. Ka citaabey maaɲey naku k'i feeri.

Nouveau Testament 400x300.jpg

Amaana Žeenaa

Partager