Fillayaŋ kaŋ hun Irkoy Meešennoo ra (haŋajeryan)

Irkoy Meešennoo fillayaŋ ne kaŋ war ga hin ka haŋajer i se. Margaroo kaŋ maaɲoo ti Global Recordings Network k'i zaa.