Cawboŋfeeray / Kalima citaabuyaŋ

Zumandirey: 
 • File icon Soŋay abacaa (kartoo)
  Zumandi HonnayKB 234.83
 • File icon Ir ma soŋay šenni caw ka hantum !
  Zumandi HonnayKB 866.67
 • File icon Kalima citaabu Soŋay šenni - Annasaara šenni & Kalima cere-cerantey citaabu Annasaara šenni - Soŋay šenni
  Zumandi HonnayKB 901.24
 • File icon Porogaram Lexique Pro (Kalima citaabu Soŋay šenni - Annasaara šenni)
  ZumandiMB 6.21

Jinawey wey ma war faaba war ma hin ka caw ka hantum boryo soŋay šenni ra.

Porogaram goo ne kaŋ nda war ga hin ka soŋay šenni harfey hantum war ordinateroo ga.

Deegari walhayaŋ mo goo no :