Aderesey

Wa šenney kaŋ goo war do wala hãayaney sanba aderesoo kaŋ goo hantumoo woo cire. A si too ma ni maaɲoo wala ni aderesoo daŋ, nda man'ti zaabi no n'ga baa.

Target Image