Irkoy Meešennoo Tiiraa (haŋajeryan)

Bibiloo manʼti kala Irkoy Meešennoo. A zamnandi zamna hinka : ijinaa ti « Amaana Žeenaa », ihinkantoo ti « Amaana Taagaa ».

Amaana Žeenaa ra, ašariyaa (Tawrat) no Irkoy nʼa noo Izirayel izey se. A na takaa cebe i se kaŋ nda i ga hima ka dira nga fondaa ra. A nʼi noo mo allaahidu kaŋ nga ga hallasikaw noo kaŋ ga aduɲɲa borey kul hallasi ngi zunubey ra. Tiiraa woo, citaabu waranza cindi yagga (39) bara a ra.

Citaaboo maaɲoo naku, de n'ga haŋajer Amaana Žeenaa citaabu jinaa kaŋ ti Šintinoo citaaboo (Tawrat citaabu jinaa).

Amaana Taagaa Tiiraa (Linžiloo) si šelaŋ ir se kala amaanaa ka ŋ Irkoy nʼa tee gandawey kul bande. Irkoy ga bayrandi a ra ka ŋ boro kul ka ŋ naanay Isa Almasihu sanda nga Koyoo nda nga Hallasikaa, nga ga boraa hallasi. Tiiraa woo, citaabu waranka cindi iyye (27) bara a ra.

Taka hinka ga bara kaŋ nda war ga hin ka haŋajer Amaana Taagaa kul se soŋay šenni ra :

1. Ka Bible en Songoy de Gao zumandi sanda appli Android Google Play Store ga.

2. Ka citaabey maaɲey kaŋ hantumandi ganda naku k'i feeri.

image
Matiyu 1
Zumandi
Conditions générales d'utilisation
Partager