Irkoy Meešennoo Tiiraa (haŋajeryan)

Bibiloo manʼti kala Irkoy Meešennoo. A zamnandi zamna hinka : ijinaa ti « Amaana Žeenaa », ihinkantoo ti « Amaana Taagaa ».

Amaana Žeenaa ra, ašariyaa (Tawrat) no Irkoy nʼa noo Izirayel izey se. A na takaa cebe i se kaŋ nda i ga hima ka dira nga fondaa ra. A nʼi noo mo allaahidu kaŋ nga ga hallasikaw noo kaŋ ga aduɲɲa borey kul hallasi ngi zunubey ra. Tiiraa woo, citaabu waranza cindi yagga (39) bara a ra.

Citaaboo maaɲoo naku, de n'ga haŋajer Amaana Žeenaa citaabu jinaa kaŋ ti Sintinoo citaaboo (Tawrat citaabu jinaa).

Amaana Taagaa Tiiraa (Linžiloo) si šelaŋ ir se kala amaanaa ka ŋ Irkoy nʼa tee gandawey kul bande. Irkoy ga bayrandi a ra ka ŋ boro kul ka ŋ naanay Isa Almasihu sanda nga Koyoo nda nga Hallasikaa, nga ga boraa hallasi. Tiiraa woo, citaabu waranka cindi iyye (27) bara a ra.

Taka hinka ga bara kaŋ nda war ga hin ka haŋajer Amaana Taagaa kul se soŋay šenni ra :

1. Ka Bible en Songoy de Gao zumandi sanda appli Android Google Play Store ga.

Android app on Google Play

2. Ka citaabey maaɲey kaŋ hantumandi ganda naku k'i feeri.

Matiyu 1
 • Matiyu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Marku
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Luka
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Yehiya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Teegoyey
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Rom borey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Korent borey bataga 1na
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Korent borey bataga 2to
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Galati borey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Efez borey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Filipi borey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Kolos borey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Tesalonik borey bataga 1na
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Tesalonik borey bataga 2to
  • 1
  • 2
  • 3
 • Timote bataga 1na
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Timote bataga 2to
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Tit batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
 • Filemoŋ batagaa
  • 1
 • Eberewey batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Žak batagaa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Piyer bataga 1na
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Piyer bataga 2to
  • 1
  • 2
  • 3
 • Yehiya bataga 1na
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Yehiya bataga 2to
  • 1
 • Yehiya bataga 3to
  • 1
 • Žud batagaa
  • 1
 • Bangandiroo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Zumandi